แนะนำของเล่นเพื่อความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการที่ถูกต้อง รวมถึงของเล่นต้องมีความปลอดภัยไม่อันตรายต่อตัวเด็กเอง สิ่งหนึ่งที่ต้องสอนเด็กอยู่เสมอคือการไม่นำของเล่นเข้าปากเพื่อลดความเสี่ยวต่อการเกิดอันตราย